Verbetering Grebbedijk

Het College van Burgemeester en Wethouders wil van de gemeenteraad weten of de raadsleden nog aanvullende wensen of ideeën hebben over het project Grebbedijk. Om dit te vernemen, krijgt de gemeenteraad eerst een presentatie over het project, gegeven door het Waterschap tijdens de Politieke Avond van 15 januari. Vervolgens wil het college een opinienotitie bespreken met de raadsleden. Dit gebeurt naar verwachting tijdens de Politieke Avond van 29 januari. De opinienotitie is afgelopen week door het college vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.
De Grebbedijk staat met prioriteit op het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De gemeente werkt sinds 2014 samen met het Waterschap, de provincies Utrecht en Gelderland, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat aan plannen om de dijk te versterken en veilig te houden. Tegelijkertijd biedt dit proces kansen voor verbetering van de kwaliteit van de omgeving en voor het realiseren van ambities op het terrein van natuurontwikkeling, het verbeteren van de haven, het leggen van meer recreatieve verbindingen tussen de uiterwaarden met het centrum van de stad en het eventueel verplaatsen van de recreatiehaven.
De komende jaren wordt toegewerkt naar een uiteindelijk plan. Alle opgehaalde informatie wordt verwerkt in zes mogelijke varianten die in april 2018 worden vastgesteld. Daarna worden deze varianten verder uitgewerkt en worden de drie meest kansrijke alternatieven bepaald; dit gebeurt in januari 2019. Van deze drie alternatieven worden de positieve en negatieve effecten in beeld gebracht, waarna alle betrokken besturen (voor de gemeente dus de gemeenteraad) een voorkeursvariant kunnen aanwijzen (voorjaar 2020).

Foto: Google Earth

Geef een reactie