“Advies Commissie m.e.r. inzake campusroute is stevige tik op vingers provincie!”

Aldus de advocaat die door WGoW is gevraagd om de reactie van de provincie op de zienswijzen en het advies van de commissie m.e.r. inzake de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Campusroute te bestuderen.

Hij constateert dat door een zeer beperkt zoekgebied en een al even beperkt budget in feite maar één alternatief resteert waarvan alleen de precieze vormgeving nog nadere invulling behoeft. Deze handelwijze is niet alleen in strijd met de Wet Milieubeheer maar past ook in een algemeen beeld waarin overheden vaak geneigd zijn om naar een vooraf bepaald resultaat toe te werken door onderzoeken zodanig in te perken dat het uiteindelijke (vooraf gewenste) resultaat als onontkoombaar kan worden gepresenteerd. Deze provinciale vooringenomenheid staat haaks op het advies van de commissie m.e.r..

Commissie m.e.r.

De Commissie m.e.r. reageert bijvoorbeeld op de stelling van GS dat “na overleg met de gemeente besloten is alleen varianten binnen het zoekgebied te beschouwen” met de volgende opmerking:

“Daarmee zijn echter alternatieven die geheel of ten dele buiten het zoekgebied liggen naar de mening van de Commissie thans niet zonder meer uit te sluiten.” De eerder afgevallen varianten moeten volgens de Commissie naast de nieuwe cijfers, doelstellingen en criteria worden gelegd, zodat helder wordt of de trechtering (waarin veel varianten zijn afgevallen) nog steeds juist is. Daarbij moet volgens de Commissie ook worden onderzocht of de toepassing van de zogeheten Ladder van Verdaas niet kan leiden tot alternatieven “die in de toekomstige mobiliteitsbehoefte voorzien zonder de aanleg van nieuwe infrastructuur.” Belangrijk in het advies van de Commissie is daarnaast dat uitgegaan zal moeten worden van nieuw verkeeronderzoek uit 2018 en nieuwe ontwikkelingen de afgelopen jaren.

 

Zienswijzen

Het advies van de Commissie m.e.r. sluit naadloos aan op de inhoud van het overgrote deel van de 139 ingebrachte zienswijzen. Over de abstracte, formele, weinig inhoudelijke en soms onjuiste weergave en beantwoording van de zienswijzen heerst grote onvrede bij veel indieners. De antwoorden voeden in hoge mate het beeld van vooringenomenheid en tunnelvisie bij de provincie en de onwil om hier samen met de Wageningse samenleving ook echt uit te komen. Veel maatschappelijke instellingen en inwoners dringen net als de Commissie m.e.r. aan op een ruimer zoekgebied en om een probleemstelling en – oplossing op basis van valide en recente cijfers en modellen. Veel inwoners bepleiten ook het uitvoeren van een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA). WGoW meent hierop ook te mogen vertrouwen op basis van een publiekelijke uitlating van gedeputeerde Scheffer dat een goede MKBA onderdeel zal zijn van het proces (Twitter, 9 april 2018).

 

Vervolgproces

De Klankbordgroep, waar ook WGoW deel van uit maakt, heeft een uitnodiging ontvangen voor de presentatie van de nieuwste gegevens op maandag 5 november a.s.. GS hebben daarnaast in de Statenbrief aangekondigd nog voor het einde van dit jaar twee ontwerpateliers te organiseren én een besluit te nemen over het vervolg. Dat geeft een behoorlijke tijdsdruk op het vervolgproces.

 

Zorgvuldigheid voor snelheid!

WGoW roept de provincie op om het advies van de Commissie MER en de ingebrachte zienswijzen serieus te nemen en bij de verwerking daarvan zorgvuldigheid leidend te laten zijn, niet de wens om per se nog voor de verkiezingen een besluit te nemen! Handel vooral naar de eigen Kadernota Gaaf Gelderland waarin staat “Samen met ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners zetten we onze schouders onder initiatieven die waardevol zijn en bijdragen aan het oplossen van de vraagstukken.”  Dat in dezen samen wordt opgetrokken met de ondernemers en WUR is duidelijk, nu de maatschappelijke organisaties en inwoners nog! Geef deze betrokken partijen op hun beurt ook de tijd om de kennis die op 5 november wordt gedeeld te bestuderen en plan daarom het eerste ontwerpatelier minimaal twee weken na de bijeenkomst van de Klankbordgroep in.

Geef een reactie